Cữ cuốn xỏa trên máy 1 kim CB501

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

SIZE
1″M 1-1/2″M 1-1/4”M 1/2”M 1/4”M
3/16”M 3/4”M 3/8”M 5/16”M