22906101 – Bạc trên trụ kim JUKI DDL-900B

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Bạc trên trụ kim JUKI DDL-900B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 22906101
  • Phụ tùng các máy: DDL-5530N SERIES, DDL-5550N SERIES, DDL-5550N-7 SERIES, DDL-5556N-7-WB, DDL-5570N/DDL-5580N SERIES, DDL-5571N/DDL-5581N, DDL-5600NL-7/DDL-5600NU-7/DDL-5600NJ-7/DDL-5600NR-7, DDL-5600NL/DDL-5600NU/DDL-5600NJ/DDL-5600NR, DDL-8100B-7/DDL-8100B-7R, DDL-8100e, DDL-8700 SERIES, DDL-8700-7, DDL-8700A-7/DDL-8700B-7, DDL-900A/DDL-900B, DDL-900BB, DLD-5430N/DLD-5430N-7, DLM-5200N, DLM-5400N-7 SERIES, DLU-5490N SERIES/DLU-5490N-7 SERIES, DLU-5494N-7, AE-200A, PS-700, MH-380/MH-382, MH-481, MH-481-4 SERIES/MH-481-5 SERIES, MH-484-4&S060_PF-5/MH-484-5&S060_PF-5, MH-484/S060_S061, MH-486-4/MH-486-5, MP-200N, DSU-142/DSU-142-4/-7, DSU-144-4/-7, DSU-144N, DSU-145/145-4/145-7, DU-1181N, DU-141H-7, DU-141NH, DU-580