22906457 – Cần ôm trụ kim JUKI DDL-9000B

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Cần ôm trụ kim JUKI DDL-9000B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 22906457
  • Phụ tùng đời máy: DDL-5550N SERIES/DDL-5550N-7 SERIES, DDL-8000A, DDL-8100e, DDL-8700 SERIES, DDL-8700-7, DDL-8700A-7, DDL-8700B-7, DDL-9000/DDL-9000A/DDL-9000B, DDL-9000C-F/DDL-9000C-S, DDL-900A/DDL-900B/DDL-900BB, DLD-5430N/DLD-5430N-7, DLM-5200N/DLM-5400N-7 SERIES, DLN-5410N SERIES, DLN-5410N-7/DLN-5410NH-7/DLN-5410NJ-7, DLN-9010/DLN-9010A, DLU-5490N SERIES/DLU-5490N-7 SERIES, DLU-5494N-7, DMN-5420N-7, AE-200A, LK-1900S Series, MH-486-4/MH-486-5, ML-111, MS-1261/MS-1261M, DP-2100, LK-1941/LK-1942, PLH-981/982