Cữ may cạp rời 2 mép gấp WB307

  • Cữ may cạp rời 2 mép gấp WB307 (1 3/4″-1″)
  • Cữ may cạp rời 2 mép gấp WB307 (1 7/8″-1 1/8″)
  • Cữ may cạp rời 2 mép gấp WB307 (2 1/2″-1 3/4″)
  • Cữ may cạp rời 2 mép gấp WB307 (2 1/4″- 1 1/2″)
  • Cữ may cạp rời 2 mép gấp WB307 (2 1/8″- 1 3/8″)
  • Cữ may cạp rời 2 mép gấp WB307 (2 3/4″-2″)
  • Cữ may cạp rời 2 mép gấp WB307 (2 3/8″-1 5/8″)
  • Cữ may cạp rời 2 mép gấp WB307 (2 5/8″-1 7/8″)
  • Cữ may cạp rời 2 mép gấp WB307 (2″-1 1/4″)
  • Cữ may cạp rời 2 mép gấp WB307 (3 3/16″-2 3/8″)