Cữ may cạp rời 2 lá xỏa trên WB313

  • Cữ may cạp rời 2 lá xỏa trên WB313 (1 15/16”- 1 3/16”)
  • Cữ may cạp rời 2 lá xỏa trên WB313 (1 3/4”- 1”)
  • Cữ may cạp rời 2 lá xỏa trên WB313 (1 7/8′- 1 1/8”)
  • Cữ may cạp rời 2 lá xỏa trên WB313 (2 1/4”- 1/4”H)
  • Cữ may cạp rời 2 lá xỏa trên WB313 (2 3/8”- 1 3/8”H)
  • Cữ may cạp rời 2 lá xỏa trên WB313 (2 7/8”- 1 7/8”H)
  • Cữ may cạp rời 2 lá xỏa trên WB313 (2 1/2”- 1 1/2”H)