a Súng bắn nhãn mác Avery Denison Mark III | Phụ tùng may Hoàng Hà