SA1174001 – Trụ nén Brother S-7200A

  • Trụ chân vịt Brother S-7200A
  • Mã phụ tùng (Part No.): SA1174001
  • Phụ tùng đời máy: S-7200A/S-7200B/S-7220B, Z-8550A/Z-8560A, T-8420A/T-8420B, T-8421A/T-8421B, T-8422A/T-8422B, T-8450B, T-8452A/T-8452B, T-8720A/T-8720B, T-8722A/T-8722B, T-8750B, T-8752A/T-8752B, BAS-300G/BAS-311G/BAS-326G/BAS-342G, BAS-342G-PS/BAS-326G PS