Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301

 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (2 3/4″ – 1″ H)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (2 3/4″ – 1″ XH)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (2 3/4″ – 1″ MH)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (3″-1 1/8″ H)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (3″-1 1/8″ MH)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (3 1/4″-1 1/4″ H)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (3 1/8″-1 3/16″ H)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (3 3/4″ -1 1/2″ H)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (3 3/4″ -1 1/2″ MH)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (3 3/4″ -1 1/2″ XH)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (4″- 1 5/8″ H)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (4″- 1 5/8″ XH)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (4 1/2″-1 7/8″ H)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (4 1/4″-1 3/4″ H)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (4 1/4″-1 3/4″ MH)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (4 1/4″-1 3/4″ XH)
 • Cữ may cạp liền 2 mép gấp DAYU141/F301 (4 3/4″-2″ H)