Cữ gấp đôi máy 1 kim hàng dầy LP-2

  • Cữ gấp đôi máy 1 kim hàng dầy LP-2 16mm
  • Cữ gấp đôi máy 1 kim hàng dầy LP-2 20mm
  • Cữ gấp đôi máy 1 kim hàng dầy LP-2 22mm
  • Cữ gấp đôi máy 1 kim hàng dầy LP-2 25mm
  • Cữ gấp đôi máy 1 kim hàng dầy LP-2 28mm
  • Cữ gấp đôi máy 1 kim hàng dầy LP-2 30mm