Cữ dây vắt xăng chắp mép DAYU 404/F340

  • Cữ dây vắt xăng chắp mép DAYU 404/F340 (1”-7/16” MH)
  • Cữ dây vắt xăng chắp mép DAYU 404/F340 (1-1/8”-1/2” MH)
  • Cữ dây vắt xăng chắp mép DAYU 404/F340 (1-3/8”-5/8” MH)
  • Cữ dây vắt xăng chắp mép DAYU 404/F340 (1-5/8”-3/4” MH)
  • Cữ dây vắt xăng chắp mép DAYU 404/F340 (1-7/8”-7/8” MH)
  • Cữ dây vắt xăng chắp mép DAYU 404/F340 (2-1/8”-1” MH)
  • Cữ dây vắt xăng chắp mép DAYU 404/F340 (3/4”-5/16” MH)
  • Cữ dây vắt xăng chắp mép DAYU 404/F340 (7/8”-3/8”MH)