B1213552000A – Vít chỉnh dầu trục chính JUKI DDL-900B

  • Vít chỉnh dầu trục chính JUKI DDL-900B
  • Mã phụ tùng (Part No.): B1213552000A
  • Phụ tùng đời máy: DDL-5550N SERIES/DDL-5550N-7 SERIES, DDL-5571N/DDL-5581N, DDL-5600NL-7/DDL-5600NU-7/DDL-5600NJ-7/DDL-5600NR-7, DDL-5600NL/DDL-5600NU/DDL-5600NJ/DDL-5600NR, DDL-8100B-7/DDL-8100B-7R, DDL-8100e, DDL-8700 SERIES, DDL-8700-7, DDL-8700A-7, DDL-8700B-7, DDL-900B/DDL-900BB, DLM-5400N-7 SERIES, DLN-5410N SERIES, DLN-5410N-7/DLN-5410NH-7/DLN-5410NJ-7, DLN-6390/DLN-6390-7, DLU-5490N SERIES/DLU-5490N-7 SERIES, DLU-5494N-7, DMN-5420N-7, AE-200A, AP-874/AP-876, AVP-875/AW2, MH-481