curl err: Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server's certificate. 22940753 - Biên cầu răng cưa JUKI DDL-900B | Phụ tùng máy may Hoàng Hà

22940753 – Biên cầu răng cưa JUKI DDL-900B

  • Biên cầu răng cưa JUKI DDL-900B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 22940753
  • Phụ tùng đời máy: DDL-5550N-7 SERIES, DDL-5556N-7-WB, DDL-5570N/DDL-5580N SERIES, DDL-5571N/DDL-5581N, DDL-5600NL-7/DDL-5600NU-7/DDL-5600NJ-7/DDL-5600NR-7, DDL-5600NL/DDL-5600NU/DDL-5600NJ/DDL-5600NR, DDL-8100B-7/DDL-8100B-7R, DDL-8100e, DDL-8700-7, DDL-8700A-7, DDL-8700B-7. DDL-900A, DDL-900B, DDL-900BB, DLM-5400N-7 SERIES, DLN-5410 SERIES, DLN-5410N-7/DLN-5410NH-7/DLN-5410NJ-7, DLU-5490N-7 SERIES, DLU-5494N-7, DMN-5420N-7