22920607 – Dẫn chỉ trái JUKI DDL-900B

  • Dẫn chỉ trái JUKI DDL-900B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 22920607
  • Phụ tùng đời máy: DDL-5550N SERIES/DDL-5550N-7 SERIES, DDL-5556N-7-WB, DDL-5570N/DDL-5580N SERIES, DDL-5571N/DDL-5581N, DDL-5600NL-7/DDL-5600NU-7/DDL-5600NJ-7/DDL-5600NR-7, DDL-5600NL/DDL-5600NU/DDL-5600NJ/DDL-5600NR, DDL-8100B-7/DDL-8100B-7R, DDL-8100e, DDL-8700 SERIES, DDL-8700-7, DDL-8700A-7, DDL-8700B-7, DDL-9000/DDL-9000A, DDL-9000A/PBN, DDL-9000B, DDL-9000B/X73199, DDL-900A, DDL-900B/DDL-900BB, DLM-5400N-7 SERIES, DLN-5410 SERIES/DLN-5410N SERIES, DLN-5410N-7/DLN-5410NH-7/DLN-5410NJ-7, DLN-6390/DLN-6390-7, DLN-9010/DLN-9010A, DLU-5490N SERIES/DLU-5490N-7 SERIES, DMN-5420N-7, MS-1190/MS-1190M, MS-1261/MS-1261M/V045, AW-2, DP-2100, DU-1181N