22920102 – Trục lò xo mở đồng tiền JUKI DDL-900B

  • Trục lò xo mở đồng tiền JUKI DDL-900B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 22920102
  • Phụ tùng đời máy: DDL-5550N SERIES, DDL-5550N-7 SERIES, DDL-5556N-7-WB, DDL-5570N/DDL-5580N SERIES, DDL-5571N/DDL-5581N, DDL-5600NL-7/DDL-5600NU-7/DDL-5600NJ-7/DDL-5600NR-7, DDL-5600NL/DDL-5600NU/DDL-5600NJ/DDL-5600NR, DDL-8100B-7/DDL-8100B-7R, DDL-8100e, DDL-8700 SERIES, DDL-8700-7, DDL-8700A-7, DDL-8700B-7, DDL-9000, DDL-900A, DDL-900B/DDL-900BB, DLD-5430N/DLD-5430N-7, DLM-5200N, LH-3120, LH-3126F, LH-3128-7/LH-3128, LH-3162-4/LH-3162-7, LH-3168-7/LH-3168, LH-3178/LH-3178-7, LH-3182-4/LH-3182-7, LH-3188/LH-3188-7, LZ-2280A/LZ-2280A-7 SERIES, DU-1181N, LZ-2280A/LZ-2280A-7 SERIES