22906200 – Bạc dưới trụ kim JUKI DDL-900B

  • Bạc dưới trụ kim JUKI DDL-900B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 22906200
  • Phụ tùng đời máy:DDL-5550N SERIES/DDL-5550N-7 SERIES, DDL-5556N-7-WB, DDL-5570N/DDL-5580N SERIES, DDL-5571N/DDL-5581N, DDL-5600NL-7/DDL-5600NU-7/DDL-5600NJ-7/DDL-5600NR-7, DDL-8700 SERIES, DDL-8700-7, DDL-8700A-7, DDL-8700B-7, DDL-900A, DDL-900B/DDL-900BB, DLD-5430N/DLD-5430N-7, DLM-5200N, DLM-5400N-7 SERIES, DLU-5490N SERIES/DLU-5490N-7 SERIES, DLU-5494N-7, AE-200A, MH-481, MH-481-4 SERIES/MH-481-5 SERIES, MH-484-4&S060_PF-5/MH-484-5&S060_PF-5, MH-484/S060_S061, PLH-981,982